ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ ДОО, Немањина 4,

МБ 21290793,  ПИБ 110054737

     ОПШТИ   УСЛОВИ  ПОСЛОВАЊА

 I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Општим условима пословања ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ ДОО уређује се пословни однос између посредника у промету и закупу непокретности и налогодавца (физичког или правног лица).

Закључењем уговора о посредовању, односно прихватањем ових услова налогодавац потврђује да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања посредника у промету непокретности.

На односе између налогодавца и посредника који нису уређени овим Општим условима пословања, а нису уговорени уговором о посредовању, примјењују се одредбе Закона о посредовању у промету и закупу непокретности и Закона о облигационим односима.

 

II     ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ

У свом пословању посредник је дужан да:

- закључи уговор о посредовању са налогодавцем у писаном облику;

- настоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем лице ради закључења правног посла;

- се изјасни о цени непокретности или износу закупнине непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту и другим околностима;

- изврши увид у исправе којима се доказује право својине или друго стварно право на непокретности чији промет, односно закуп је предмет посредовања, упозори налогодавца на могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности, уписана права односно терете на предметној непокретности, постојање права прече куповине и ограничење у правном промету у складу са посебним прописима;

- обави потребне радње у циљу представљања (презентације) непокретности на тржишту, постави оглас у вези са прометом, односно закупом непокретности на одговарајући начин, изврши све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за које има право на посебне, унапред исказане трошкове ;

- омогући преглед непокретности;

- чува податке о личности налогодавца, а по писаном налогу налогодавца да чува као пословну тајну податке о непокретности, у вези са чијим прометом, односно закупом посредује, или у вези са том непокретности, или о послу за који посредује;

- обавести налогодавца о свим околностима значајним за предметни посао које су му познате;

- посредује у преговорима и настоји да дође до закључења уговора;

- присуствује код закључења правног посла (Предуговора и Уговора);  

- присуствује примопредаји непокретности;

Сматра се да је посредник омогућио налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) о преговарању за закључење правног посла, ако је налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је:

- непосредно одвео, или упутио налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности;  

- организовао сусрет између налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла;

- налогодавцу саопштио име, број телефона, телефакса, или е- адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

 Ексклузивно посредовање

Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању, да у уговореном року неће ангажовати другог посредника за посредовање у вези са одређеном непокретности.

Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању налогодавац преко другог посредника закључи правни посао у вези са том непокретношћу, дужан је да посреднику са којим је уговорио ексклузивно посредовање на име накнаде штете плати износ уговорене посредничке накнаде.

Посредник је дужан да посебно упозори налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању .

 

 III    ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

 Налогодавац је обавезан да:

- обавести посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања, што посебно укључује тачне податке о цени, локацији, структури непокретности и слично,

- посреднику преда на увид оригинале исправе које доказују његово право на непокретности које је предмет промета, и упозори посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности;

- осигура посреднику и лицу заинтересованом за закључење правног посла разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено време;

- исплати посреднику уговорену посредничку накнаду, и надокнади настале трошкове ако је то посебно уговорено;

- писаним путем обавести посредника о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима и ценом, и то у року три дана од настале промене;

- одмах обавести посредника у случају да лице, које је преко посредника разгледало непокретност, показује интересовање да без знања посредника закључи уговор/предуговор о купопродаји или закупу непокретности, или неки други правни посао који је последица рада посредника.

 

 IV  OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСРЕДНИЧКУ  НАКНАДУ

 Посредник стиче право на посредничку накнаду у тренутку закључења уговора за који је посредовао, осим ако посредник и налогодавац нису уговорили да се право на посредничку накнаду стиче у моменту закључења предуговора за који је посредник посредовао.

Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред, односно пре закључења предуговора, односно уговора, за који је посредовао, у складу са претходним ставом.

Износ посредничке накнаде, односно начин одређивања износа посредничке накнаде, као и врста и висина трошкова за додатне услуге посредника, утврђени су Ценовником посредничких услуга који је саставни део ових Општих услова пословања.  

Посредник може да уговори право на накнаду додатних трошкова нужних за извршење налога, без обзира на успех посредовања,  и затражи да му се унапред плате средства за одређене издатке ако је то изричито наведено у уговору о посредовању.

Посредник има право на посредничку накнаду ако посредовани правни посао закључи брачни, односно ванбрачни друг, потомак, родитељ или други блиски сродник и пријатељ лица са којим је посредник довео у везу налогодавца.

Ако након престанка важења уговора о посредовању, на основу отказа налогодавца, а у року не дужем од месец дана од дана престанка важења уговора, налогодавац закључи правни посао који је непосредна последица посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да посреднику плати уговорену посредничку награду у целини, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.

Ако под условом и у року из претходног става, налогодавац закључи правни посао који је у значајној мери резултат посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да плати посреднику сразмерну посредничку накнаду, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.

Посредник, односно потпосредник нема право на накнаду за посредовање ако са налогодавцем у своје име, као уговорна страна, закључи уговор који је предмет посредовања, односно ако такав уговор са налогодавцем закључи лице које за посредника, односно за потпосредника обавља послове посредовања.

 

     

V  ЦЕНОВНИК УСЛУГА

 

Посредник своје услуге наплаћује у складу с ценовником за обављено посредовање у купопродаји, замени и изнајмљивању некретнина.

КУПОПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ

Код купопродаје непокретности посредничка накнада (провизија) се наплаћује у проценту од уговореног износа купопродајне цене.

-Максимална укупна провизија износи............ 6%.

-Минимална укупна провизија износи..............4%.

 Провизија за посредовање у продаји некретнине наплаћује се од продавца.

Провизија за посредовање у куповини некретнине наплаћује се од купца.

Висина провизије: минимална 2%, максимална 3% (зависно од уговореног%).

ИЗУЗЕТАК: За непокретност која је купљена-продата за 30.000 евра или мањи износ, провизија је фиксна и износи 600 евра у динарској противвредности.

 ЗАМЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Код замене непокретности провизија се наплаћује од сваке уговорне стране.

-Висина провизије..........2 - 3% (зависно од уговореног %).

Проценат провизије се рачуна од уговорене вредности некретнине коју је страна стекла заменом.

 Минимална провизија износи 600 евра у динарској противвредности по уговорној страни.

  ЗАКУП (изнајмљивање) НЕПОКРЕТНОСТИ

Посредничку накнаду за закуп непокретнсоти (провизију) плаћају и закупац и закуподавац.

Ако је месечна закупнина већа од 300евра, закупац и закуподавац плаћају провизију у износу од по 50% од месечног износа закупнине.

Ако је месечна закупнина мања од 300евра, закуподавац и закупац плаћају провизију у износу од 100% од месечног износа закупнине.

 

***

Посредничка накнада се плаћа у динарима, одноосно у динарској противвредности валуте у којој је изражена уговорена цена непокретсноти (продаја, размена, закуп), по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 

Општи услови пословања чине саставни део Уговора о посредовању, истакнути су у пословним просторијама Посредника и објављени на његовом сајту.                                                     

                                                                 

                                                                   ПОСРЕДНИК

                                                                                 ЈОКСИМОВИЋ  НЕКРЕТНИНЕ ДОО     

                                                                             Београд-Савски Венац

                         

                                                                 

                                                                                                               

 

Joksimović nekretnine DOO

Br. u registru: 842
Nemanjina 4, 11000 Beograd

Kontakt

Tel: 064/11-65-918